Hoe zit dat?

Onze structuur

In Paard&Organisatie vertellen we stapsgewijs hoe de KNHS-organisatie precies in elkaar zit en spreken we daarover leden van onze overlegorganen. In het eerste deel van deze serie werden bestuur en managementteam belicht. Daarna volgden onze disciplinefora, technische commissies en de bondsatletencommissie. In deel 3 nemen we je mee in de ledenraad.

In elke vereniging zijn de leden het belangrijkste, zo ook bij de KNHS. Zij vormen samen een groep die als één lichaam naar buiten treedt en daardoor invloedrijker en krachtiger kan zijn. Ze verenigen zich om sterker te kunnen staan.

Voorname zaken als structuur, regels en inspraak zijn bij een vereniging vastgelegd in statuten. Die vormen de basis onder het verenigingsbestaan. De manier waarop een vereniging is opgebouwd en wordt geleid, wordt governance genoemd. De KNHS heeft hierin de laatste jaren grote stappen gemaakt. Zoals je misschien weet, is de KNHS ontstaan uit een fusie van kleinere paardenverenigingen, zo’n twintig jaar geleden. In de jaren daarna heeft de organisatie haar structuur verder geoptimaliseerd, onder andere door de oprichting van een ledenraad en van sportinhoudelijke organen, zoals de disciplinefora, die bijdragen aan de ontwikkeling van de sport.

De ledenraad vertegenwoordigt de achterban, dus alle KNHS-leden. De 24 mensen in de ledenraad zijn een vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s (niet per se de voorzitter), van elke aangesloten discipline en van recreatie, jeugd, hippische ondernemers en wedstrijdorganisatoren. De verkiezing van een ledenraadslid vindt plaats op basis van kandidaatstelling en stemming per regio, platform of sportforum. De kandidaten moeten daarvoor voldoen aan een bepaalde profielschets. In de statuten staat dat de ledenraad onze ‘algemene vergadering’ is in de zin van de wet. De ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Daarnaast treffen de leden elkaar voor bijeenkomsten waarin een thema centraal staat. De ledenraad heeft in onze vereniging een beleidsmatige rol. Dat betekent dat ze betrokken is bij – je raadt het al – het beleid en de stukken die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen. De ledenraad stelt deze documenten vast. Dat wil zeggen dat ze er haar goedkeuring aan heeft, of niet, als de leden daarvoor aanleiding zien. Dat laatste komt niet vaak voor, omdat de ledenraad op de hoogte is van de plannen en ideeën die zich vormen in bestuur, managementteam en werkorganisatie. Het KNHS-bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad voor het gevoerde beleid en de ledenraad toetst het gevoerde beleid van het KNHS-bestuur. Bestuursleden worden officieel benoemd door de ledenraad. De ledenraad is dus een voornaam orgaan.

‘Het is disciplineoverstijgend denken en werken. Dan maakt het niet meer zo veel uit voor welke discipline of in welke rol je in de ledenraad zit’

Fenna Elzinga:

‘Je vertegen­woordigt elkaar’

‘Ik kwam in de ledenraad als voorzitter van de KNHS-reiningvereniging. In 2016 alweer, wat gaat dat toch hard,’ reflecteert Fenna Elzinga (1984), als we haar vragen naar haar lidmaatschap van de ledenraad. Aan betrokkenheid geen gebrek bij Fenna, die onder andere als ruiter deelnam aan twee Wereldruiterspelen, in 2010 en 2014, en deel uitmaakte van de topsportcommissie reining. De focus is inmiddels verlegd van de internationale reiningsport naar haar bedrijf in opfok en revalidatie, maar haar gedrevenheid is er niet minder om. Toen in de nieuwe structuur de disciplinefora werden opgericht, stond ze als reiningenthousiast opnieuw vooraan. Haar is er veel aan gelegen om de reiningsport een stevig fundament te geven binnen de KNHS, zeker omdat die nu onder druk staat als FEI-discipline. ‘Voor de sport vind ik het heel voornaam dat die deel blijft van de FEI en KNHS. Daardoor kan de sport op een hoog niveau blijven. De KNHS doet daarvoor erg haar best. De reiningsport is een van de kleinere disciplines van de KNHS en dan ben je vaak op veel fronten actief. Toen het reiningforum werd opgericht, heb ik daar Arjan van de Watering en Robert Overbeek bij betrokken. Zij zijn nu respectievelijk lid van de topsportcommissie en bondscoach reining en ik maak deel uit van de ledenraad. De verankering van de discipline binnen de KNHS heeft de westernsport in ons land wel een boost gegeven. Op die manier kwamen de juiste capabele mensen op de juiste plekken terecht. Met een aantal andere ledenraadleden vormde ik in de ledenraad een jongere groep. We waren toen wel een frisse wind. Die brengt andere inzichten. De nieuwe structuur van de ledenraad maakt het nog interessanter, met vertegenwoordiging van recreatie, jeugd, hippische ondernemers en wedstrijdorganisatoren. Dat geeft weer een heel nieuwe dynamiek. Het is lastig dat we elkaar door de coronamaatregelen niet persoonlijk kunnen zien. Ik zie er wel naar uit om live met elkaar te vergaderen. Dat werkt toch beter. Je ziet meer van elkaar, je kunt beter luisteren en je merkt eerder emoties op. Ik breng juist geen bestuurlijke ervaring mee, maar de sportpraktijk. Ik heb Organisatiekunde gestudeerd en vanuit die interesse vond ik het ook boeiend om mee te kijken of ik kon helpen en mee kon praten over de organisatie en de toekomst. Die combinatie van verschillende disciplines, achtergronden en karakters maakt de ledenraad heel interessant en waardevol. Het is disciplineoverstijgend denken en werken. Dan maakt het niet meer zo veel uit voor welke discipline of in welke rol je in de ledenraad zit. Je zit er voor de KNHS, voor de sport. Je vertegenwoordigt elkaar.’

Reinier Hoedemaker:

‘Op naar meer openheid en communicatie’

Anders dan Fenna is Reinier Hoedemaker (1981), voorzitter van Regio Overijssel, een nieuw lid van de ledenraad. Hij woonde in november voor het eerst een bijeenkomst bij als afgevaardigde van zijn regio. ‘Bijwonen’ dekt misschien niet helemaal de lading, aangezien de meeting op scherm was, maar Reinier heeft een goed gevoel aan zijn eerste schreden overgehouden. ‘Ik leer al steeds meer mensen in de ledenraad kennen. Het valt me direct al op dat het allemaal mensen zijn die zich hard willen maken voor onze sport. Ik ga er met open vizier in. Ik wil eens kijken hoe de hazen lopen en wat mijn bijdrage kan zijn.’ Reinier heeft ook al helder waar hij zich precies hard voor wil maken: ‘Ik heb het gevoel dat het vertrouwen in de KNHS laag is. Dat kunnen we winnen door openheid van zaken te geven, uit te leggen wat we doen en vragen van leden te beantwoorden. Daar hoort ook uitleg bij over waarom dingen niet worden gedaan en wat de beweegredenen daarvoor zijn. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, als er maar bereidheid is tot luisteren en uitleggen.’ Dat is alvast een mooi streven van de fulltime medisch specialist, die thuis een kleinschalige fokkerij- en dressuurstal runt met zijn vrouw, met wie hij twee kinderen van 1 en 3 heeft. De ledenraad is dan wel nieuw voor hem, vrijwilligerswerk en het verenigingsleven zijn dat bepaald niet. ‘Ik ben eigenlijk altijd wel actief geweest in het verenigingsleven en heb het nodige vrijwilligerswerk gedaan. Ik vind het logisch om je in te zetten voor iets wat je een warm hart toedraagt. Ik heb wel wat gereden, maar de rol van groom voor mijn vrouw past me beter. Ik beleef veel plezier aan paarden vanaf de grond. Het is een drukke agenda, maar dat weerhoudt me er niet van om te willen bijdragen aan de sport.’

‘We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, als er maar bereidheid is tot luisteren en uitleggen’

Meer weten?

De KNHS overkoepelt onderliggende verenigingen die de organisatie van een of meer paardensportdisciplines in een bepaalde plaats/regio in Nederland onder hun hoede hebben. Ze ziet toe op de organisatie, regulatie en administratie van alle paardensportwedstrijden in Nederland. Verder verzorgt de KNHS opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. Als kenniscentrum voor de paardenhouderij behartigt ze de belangen van alle ruiters in Nederland, is ze de spreekbuis voor de Nederlandse paardensport en de ontmoetingsplaats voor leden en belanghebbenden. De KNHS heeft zo’n 160.000 leden. Je vindt deel 1 van deze serie over onze structuur in Paard&Organisatie 1 van 2020. Deel 2 vind je in de tweede editie van 2020.