Hoe zit dat?

Onze structuur

Dat de KNHS is opgezet als een vereniging, dat wist je misschien wel. Weet je ook hoe de structuur in elkaar steekt? En welke organen we allemaal kennen? We zetten het in Paard&Organisatie in een paar afleveringen voor je op een rijtje. In dit eerste deel staan we stil bij het bestuur en het managementteam.

Wat is KNHS eigenlijk voor een club? Ze overkoepelt onderliggende verenigingen die zorgdragen voor de organisatie van een of meer paardensportdisciplines in een bepaalde plaats/regio in Nederland. Ze ziet toe op de organisatie, regulatie en administratie van alle paardensportwedstrijden in Nederland. Verder verzorgt de KNHS opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. Als kenniscentrum voor de paardenhouderij behartigt ze de belangen van alle ruiters in Nederland, is ze de spreekbuis voor de Nederlandse paardensport en de ontmoetingsplaats voor leden en belanghebbenden. De KNHS heeft zo’n 160.000 leden. Alles bij de KNHS gebeurt voor en door leden, zoals dat gaat in een vereniging. De organisatiestructuur is er daarom een van onderlinge samenhang en samenspel. De KNHS bestaat uit ledenraad, bestuur, werkorganisatie, sportfora, technische commissies en de bondsatletencommissie.

Alles bij de KNHS gebeurt voor en door leden, zoals dat gaat in een vereniging

Het bestuur

Het KNHS-bestuur is belast met – je raadt het al – het besturen van de KNHS. Dit betekent dat het onder meer verantwoordelijk is voor de opzet en realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten van de KNHS. Daarbij nemen de bestuursleden altijd de verenigingsstatuten in acht. De ledenraad benoemt de bestuursleden. Onder hen zijn altijd een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. Op het moment bestaat het KNHS-bestuur uit voorzitter Cees Roozemond, vicevoorzitter Aukje Kroondijk, penningmeester Hidde Frankena, Emile Hendrix en John van der Starre. De bedoeling is dat zich binnenkort twee jeugdbestuursleden bij hen voegen. Formeel maken zij geen deel uit van het bestuur, maar zij spelen een waardevolle rol in het laten horen van de stem van de jeugd. Elk bestuurslid heeft ook een of meer aandachtsgebieden onder zich. Die komen in grote lijnen overeen met de afdelingen in de werkorganisatie. Daar gaan we verderop op in. Nog even terug naar het bestuur! De taken van de bestuursleden omvatten onder meer:

  • Meerjarige beleidsplannen en jaarwerkplannen opstellen en die ter goedkeuring aan de ledenraad voorleggen;
  • Voorstellen van de algemeen directeur (zie het managementteam hieronder) en de sportfora beoordelen. Als dat statutair of reglementair is vereist, worden deze voorstellen vervolgens voorgelegd aan de Ledenraad;
  • Verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de werkorganisatie;
  • De KNHS vertegenwoordigen op nationaal en internationaal niveau;
  • Nederlandse kampioenschappen toewijzen en aanvragen voor internationale kampioenschappen accorderen voorafgaand aan de aanvraag bij de FEI;
  • Op naleving toezien van de statuten, het algemeen reglement en de besluiten die de KNHS heeft genomen.

Nou, dat is heel wat hè. Zoals je hier al een beetje ziet, is besturen eigenlijk een soort regeren op afstand. Anders dan het managementteam houdt het bestuur zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken op de afdelingen en met de medewerkers. That’s where the management team comes in!

Zoals je ziet is besturen eigenlijk een soort regeren op afstand

Aukje Kroondijk: ‘We willen de paardensport laagdrempeliger maken’

Aukje Kroondijk is lid van het algemeen bestuur. Ze heeft de breedtesport in haar portefeuille en is vicevoorzitter. De jurist was in het verleden succesvol actief in de breedtesport, met als hoogtepunt de nationale titel in de klasse M springen met eigen fokproduct Jasmijn K. De geboren en getogen Friezin kende de KNHS al vanuit meerdere geledingen toen ze in 2018 toetrad tot het bestuur. ‘Ik ben samen met voorzitter Cees Roozemond ingestapt in een hectische periode. Dat was lastig, maar ergens ook fijn. Cees en ik konden met een frisse blik naar de organisatie kijken en samen met de zittende bestuursleden van daaruit gaan bouwen. Het eerste doel was te komen tot een financieel gezonde organisatie. Dat hebben we met zijn allen bereikt, al zitten we nu door de coronacrisis opeens in een weer heel andere situatie.’

‘We steken voortdurend energie in de paardensport om deze in de breedte toegankelijker en aantrekkelijker maken’

Uit Aukjes woorden is op te maken dat veel stappen worden gezet op haar gebied, de breedtesport. Ze somt op: ‘De KNHS-instructeursopleidingen hebben we in een nieuw jasje gestoken, mede dankzij de fantastische input van Marion Schreuder aan de achterkant. We steken voortdurend energie in de paardensport om deze in de breedte toegankelijker en aantrekkelijker maken. Zo willen we een aanbod creëren dat meer gericht is op onze klanten, waarbij het paard als happy athlete een centrale plek inneemt. We zitten nog midden in dat traject. Een bijkomstigheid van deze nare crisis is dat nieuwe online initiatieven zich nu versneld aanbieden. Een proef online laten beoordelen kan in de toekomst drempelverlagend werken voor mensen om wedstrijden te gaan rijden. Ook het Young Leaders Program, dat is uitgedacht door voormalig bestuurslid Marlies Reibestein, is zeer waardevol. Zo kijken we voortdurend of we paardrijden laagdrempeliger kunnen maken en hoe we kinderen ontwikkelingskansen kunnen bieden, zonder uit het oog te verliezen dat we een sportorganisatie zijn. Bijzonder mooi is tot slot dat de jeugd nu ook een stem in de ledenraad krijgt, zoals eind vorig jaar is vastgelegd in de statuten.’

Het managementteam

Wat is dat dan eigenlijk, een managementteam? De KNHS is een grote vereniging met verschillende disciplines, allerlei soorten leden en een veelomvattend en best complex werkveld. Daarvoor zijn veel kennis, overleg en handjes nodig. De KNHS heeft daarom een werkorganisatie. Die voert alle dagelijkse werkzaamheden uit. Deze werkorganisatie bestaat uit 87 mensen verdeeld over 73 fte. Dat komt omdat sommige collega’s parttime werken. In het heel algemeen houdt de werkorganisatie zich bezig met dienstverlening aan de leden en de ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en coördinatie van beleid, zowel nationaal als internationaal. Om dit allemaal in goede banen te leiden voor onze leden is de werkorganisatie verdeeld in afdelingen met een eigen aandachtsgebied, zoals Ledenservice, Topsport, Sportontwikkeling, Recreatiesport, Opleidingen, Accountmanagement, Communicatie, marketing, sponsoring & evenementen, ICT en de Financiële administratie. Voor veel zaken is natuurlijk nauwe samenwerking nodig. De werkorganisatie is dus feitelijk het kloppend hart van de KNHS. Aan het hoofd ervan staat de algemeen directeur. Hij is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van besluiten van het KNHS-bestuur en de ledenraad. Hij is in feite het gezicht van de KNHS, verricht een spilfunctie en fungeert als de verbindende schakel tussen de werkorganisatie en het KNHS-bestuur. De algemeen directeur, de technisch directeur en de financieel directeur vormen samen de directie. Het managementteam opereert als de vertegenwoordiging van die werkorganisatie. Hierin vinden we op dit moment de algemeen directeur, de financieel directeur en de technisch directeur – samen de directie, weet je nog? – de manager Wedstrijdsport, de manager Recreatie & Sportstimulering en de manager Communicatie, Marketing, Sponsoring en Evenementen.

Het managementteam opereert als de vertegenwoordiging van de werkorganisatie

Christel de Boer: ‘Mijn ervaringen vanuit het veld neem ik mee in het MT’

Christel de Boer is manager van de afdeling Recreatie, Sportstimulering en Sportaanbieders. Ze maakt deel uit van het managementteam. De Boer werkt sinds 2012 voor de KNHS, waar ze begon als accountmanager Midden-Nederland op de afdeling Wedstrijdsport. Ze adviseerde vanuit deze functie veel verenigingsbesturen. Eerder werkte ze als zelfstandig adviseur voor paardensportbedrijven. ‘Mijn ervaringen in het veld neem ik mee in het MT. Daarmee kan ik zorgen dat ons beleid is afgestemd op de beleving van onze sporters en sportaanbieders. Dit alles natuurlijk met een langetermijnvisie, waarbij we inspelen op de veranderende maatschappij, waaronder de sportbeleving, zoals de individualisering en meer digitale invulling van vrijetijd. Daar passen we onze beleidsplannen op aan, zodat we toekomstbestendig blijven als paardensport.’

‘Ik wil zo veel mogelijk mensen de paardensport laten ontdekken’

Over haar afdeling, waar zes mensen werkzaam zijn, vertelt De Boer: ‘Wat recreatie betreft zijn we vooral bezig met de ontwikkeling van sportaanbod voor het buitenrijden, vindbaar op buitenrijden.nl. Bij de sportstimulering draait het momenteel om concepten voor de jeugd, maar we gaan ons ook op andere doelgroepen richten, waaronder de Senioren, een belangrijk marktsegment voor de paardensport. De accountmanagers draaien mee in projecten en ondersteunen en adviseren verenigingen, maneges en wedstrijdorganisaties in het veld. We werken hierin veel samen met de FNRS en zijn samen volop bezig met jeugdstimuleringsprojecten, zoals het Bixie&Friends-ruiterconcept en Young Leaders Program.’ Haar werkzaamheden sluiten mooi aan op haar interessegebied, laat Christel weten. Ze sluit af met een ambitie: ‘Met het oog op de huidige maatschappij en de druk die mensen ervaren, kan juist de paardensport veel ontspanning geven. Paardensport houdt mensen in beweging, het brengt ze naar buiten en in contact met het prachtige dier, het paard. Ik wil graag dat zo veel mogelijk mensen de paardensport ontdekken en langdurig beleven en zien hoe deze sport hun levensstijl positief kan beïnvloeden.’

Zo, nu weet je alles over het bestuur en het managementteam in onze organisatie. Of nou ja, bijna alles natuurlijk. In de volgende editie van Paard&Organisatie praten we je verder bij over hoe onze vereniging in elkaar zit. Dan lees je alle ins en outs van de ledenraad.