paardrijden.nl

Van noodoplossing tot blijvertje

Door de coronacrisis verliep de totstandkoming van Paardrijden.nl in een sneltreinvaart. Het online dressuurrijden vervulde duidelijk een behoefte, een die niet tijdelijk van aard bleek te zijn. Na een uitgebreide evaluatie, met oog voor alle voors en tegens, werd besloten het concept blijvend aan te bieden. We blikken terug op dat proces en kijken daarnaast vooruit met de 2.0-versie van Paardrijden.nl.

De wedstrijdsport kwam in het voorjaar geheel tot stilstand. Deze niet eerder meegemaakte situatie noopte tot creativiteit. In allerijl werd een concept, dat al enige tijd op de plank lag, tevoorschijn gehaald. Na de nodige technische aanpassingen zag het platform Paardrijden.nl het levenslicht. Vanaf dat moment was het voor KNHS-startpashouders mogelijk om tot en met de klasse M2 dressuur een op video opgenomen proef online te laten beoordelen door een KNHS-jurylid. Bij een goed resultaat volgden een of meerdere winstpunten. Esther Hendriksen maakte als hoofd van de afdeling CMS (Communicatie, Marketing en Sponsoring) deel uit van de projectgroep Paardrijden.nl. Zij droeg afgelopen voorjaar bij aan de totstandkoming van dit nieuwe concept. Ze zegt over die periode: ‘Naast de technische ontwikkeling moesten we bedenken onder welke voorwaarden het online dressuurrijden kon plaatsvinden. We hebben een uitgebreide uitleg gemaakt, instructieve video’s geschoten en het platform vervolgens binnen drie weken live gezet. Dat ging heel snel, maar we moesten wel. Alles lag stil. Op deze manier konden we een deel van onze dressuurruiters met een startpas alsnog toegevoegde waarde bieden.’

Succesvolle lancering

Na livegang van de 1.0-versie bleek het concept enorm aan te slaan. ‘Het overtrof onze verwachtingen,’ vertelt Hendriksen. ‘We hadden 1.600 startplekken per week en die zaten in no time vol. Meer konden we niet kwijt, omdat we aan de achterkant handmatig de video’s naar de juryleden moesten sturen. Deze automatiseringsslag konden we niet in die drie weken realiseren, vandaar dat we de deelname moesten limiteren.’ Wel kwam in de tussentijd het concept ook beschikbaar voor ruiters in de hoogste klassen van de breedtesport, alleen niet voor winstpunten, maar hors concours. Vanwege de grotere 60-meterbaan bleek het voor juryleden een stuk lastiger de gehele proef goed waar te nemen op beeld. Het succes van Paardrijden.nl kwam naar voren uit de bijna 22.000 deelnamen in de eerste paar maanden. De keerzijde hiervan werd op de afdeling Wedstrijdsport gevoeld. De nog altijd omslachtige handelingen voor de verwerking van video’s en juryprotocollen maakten inzet van een aantal uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers noodzakelijk.

‘We hebben het platform binnen drie weken live gezet. We moesten wel. Alles lag stil’

Discussie

Vanaf juni liet de overheid de teugels langzaam vieren. De meetmomenten werden geïntroduceerd en in de zomerperiode vonden meer reguliere wedstrijden plaats. Discussie ontstond over hoe het verder moest met Paardrijden.nl. Enerzijds was er die behoefte, anderzijds was er tegenwind. Esther: ‘Paardrijden.nl kwam ons ook op kritiek te staan. Paardenwelzijn heeft de hoogste prioriteit in onze sport en critici waren bang dat bij gebrek aan toezicht op locatie ruiters hun paarden op oneigenlijke manieren konden dwingen tot een goede proef. Daarbij kan de beleving bij een reguliere wedstrijd anders zijn. De druk van de jury, publiek en andere deelnemers die direct jouw verrichtingen volgen, zouden het presteren in een andere dimensie plaatsen. Bovendien speelde de angst dat lokale paardensportverenigingen, onze wedstrijdaanbieders, het online platform zouden ervaren als concurrentie van hun eigen overkoepelende bond. Ook werd gewaarschuwd voor fraude, aangezien dit platform invloed heeft op de promotie in de reguliere wedstrijdsport. Om die en wellicht ook andere redenen plaatsten sommige KNHS-ledenraadsleden vraagtekens bij het platform, want was hiermee de integriteit van de sport wel gewaarborgd?’

Uitgebreide evaluatie

In de periode dat wedstrijden in de zomer weer doorgang vonden, werd de pilot Paardrijden.nl daarom stilgezet. Eerst moest een uitgebreide evaluatie plaatsvinden. Alle betrokkenen werden aangehaakt. ‘We hebben gebruikers, juryleden, de regiovoorzitters en de werkorganisatie bevraagd, de evaluatie meegenomen in de verenigingsmonitor en het dressuurforum meerdere malen om input gevraagd,’ aldus Hendriksen. ‘In de evaluatie zaten ook reacties van deelnemers. Veel mensen vinden het een fantastisch initiatief. Er zijn niet veel negatieve commentaren. Wel lees je dat mensen regulier wedstrijdrijden echt leuker vinden. Tegelijkertijd zijn ze blij met dit alternatief. Goed om te benadrukken, is dat we dit niet zien als een hoofdonderdeel van onze wedstrijdsport. Het is een mooie opstap voor ruiters om op laagdrempelige manier met de wedstrijdsport te beginnen. Ook voor jonge paarden, als je die nog niet mee wilt nemen, is dit een goede manier om ze alvast voor te bereiden. Daarmee zijn in het kader van paardenwelzijn duidelijk voordelen te noemen. Als Paardrijden.nl kan helpen om ruiters en paarden goed voor te bereiden op de reguliere wedstrijden, is iedereen daar bij gebaat.’

‘Heel veel mensen vinden dit een fantastisch initiatief’

Evaluatie en advies

De evaluatie van Paardrijden.nl leverde waardevolle informatie op. Een aantal stakeholders had de mogelijkheid een beoordeling te geven. Dat leidde samengevat tot de volgende resultaten: Gebruikers: 62,5% gaf een 8 of hoger, 99% beoordeelde het concept met een voldoende (6 of hoger). Juryleden: 38,3% gaf een 8 of hoger, 91% beoordeelde het concept met een voldoende (6 of hoger). Verenigingen: 31% was tevreden tot zeer tevreden, 37,9% neutraal, 17,2% kende het concept nog niet en 13,9% was ontevreden tot zeer ontevreden. De evaluatie droeg bij aan het eindadvies van het KNHS-dressuurforum. Alle voors en tegens moesten worden afgewogen, aangezien geen volledige consensus bestond. Uiteindelijk luidde het advies van het dressuurforum om Paardrijden.nl in stand te houden tot en met de klasse L2. In de regelgeving mocht nog meer aandacht zijn voor de borging van paardenwelzijn en daarnaast moesten minimaal vijf winstpunten per klasse worden behaald tijdens een reguliere, fysieke wedstrijd om te kunnen promoveren. Tot slot moest het altijd mogelijk zijn om te zien welke winstpunten online zijn behaald en welke op een reguliere wedstrijd, een mogelijkheid die overigens al vanaf het prille begin bestond. Het KNHS-bestuur nam dit advies over en op het moment dat reguliere wedstrijden worden verreden, treedt Paardrijden.nl op deze wijze in werking.

Nieuw platform

Toen de wedstrijdsport half oktober opnieuw werd stilgelegd, werd de pilot uit het voorjaar voortgezet. Paardrijden.nl kwam tijdelijk weer beschikbaar tot en met de klasse M2 voor winstpunten en voor de klassen Z1 tot en met ZZ-Licht op hors concours-basis. Ondertussen werd achter de schermen gewerkt aan een nieuw platform om het populaire concept toekomstbestendig te maken. Esther Bos was vanuit de afdeling Wedstrijdsport bij het project Paardrijden.nl betrokken en met enkele anderen verantwoordelijk voor de realisatie van de 2.0-versie. Ze vertelt: ‘Ik was al betrokken bij de opzet en uitvoering van het eerste platform en heb toen aangegeven dat ik daarbij betrokken wilde blijven als we er in de toekomst mee bleven werken. Ik vind het namelijk een heel mooie aanvulling voor de sport.’ Na gesprekken met een aantal partijen kwam Black Horse One als beste optie bovendrijven voor het nieuwe platform. Dit Duitse bedrijf had reeds vergelijkbare projecten gerealiseerd voor de Duitse federatie FN en voor de wereldfederatie FEI. Bos is te spreken over de samenwerking: ‘We kwamen al snel uit bij Black Horse One als beste keuze. Ze helpen en denken heel goed mee. Qua kosten is het geheel te overzien omdat we vanuit de basis werken met een bestaand platform. Bij ruim 700 inschrijvingen per maand zijn we met alles kostendekkend.’ Op 1 december ging de nieuwe versie van Paardrijden.nl live. Bos zet vanuit de projectgroep het proces voort en krijgt ondersteuning van twee uitzendkrachten. ‘Zij waren al betrokken bij de oude versie. Nu hebben we hen ook hard nodig.’

‘Ik denk dat Paardrijden.nl een mooie toevoeging is aan het bestaande wedstrijdaanbod’

Voordelen

Het huidige platform kent een aantal voordelen. Bos somt op: ‘Vrijwel alles is geautomatiseerd. We doen nog wat kleine handelingen met de hand om enkele zaken in de gaten te houden. Ook die worden straks automatisch. Voor de ruiters werkt het een stuk fijner. Het proces verloopt sneller en ze worden beter op de hoogte gehouden. Deelnemers krijgen bij inzending van de video direct een mail met een update en als de jury de video heeft beoordeeld, krijgt de ruiter hier direct een mail over. Er is geen maximum aantal inschrijvingen. Iedereen kan meedoen, mits er genoeg juryleden zijn.’ Om het paardenwelzijn extra te bewaken is een aantal regels aangepast. Bos: ‘In het begin moet nog altijd rondom het paard worden gefilmd. Daarbij moet worden ingezoomd op het bit en de sporen, aan beide kanten en op rustige wijze. Daarnaast moeten twee vingers onder de neusriem worden gestoken.’

Andere disciplines

Voor de doorontwikkeling van het platform wordt ook gekeken naar andere disciplines. Esther: ‘We zijn aan het inventariseren of we iets kunnen in de vorm van trainingsvideo’s. Dat gebeurt bij de Duitse federatie ook. Ik zou zelf graag willen dat we iets met dressuur voor het mennen kunnen. Daar wil ik me hard voor maken.’ Een overeenkomst met het prille begin is er ook. Het nieuwe platform valt in de smaak. ‘De eerste dag zijn er al 100 deelnames geweest. De eerste filmpjes lagen zelfs direct bij de juryleden, opnieuw een onverwacht succes. Ook op social media krijgen we over het algemeen positieve reacties. Persoonlijk denk ik dat Paardrijden.nl een mooie toevoeging is aan het bestaande wedstrijdaanbod. De kennismaking met de wedstrijdsport is op deze manier laagdrempeliger. Ik denk dan aan mensen die niet met de trailer op pad kunnen of zich niet helemaal thuis voelen op de dressuurwedstrijden. Het is ook makkelijk om even te kijken hoe je ervoor staat met je paard. Ik ben er heel enthousiast over en hoop dat het goed doorloopt als straks de reguliere wedstrijden weer mogelijk zijn,’ besluit Bos.

Dressuurforum: ‘Nieuwe doelgroep aanboren’

Janine van Twist was als voorzitter van het KNHS-dressuurforum nauw betrokken bij het proces om Paardrijden.nl te behouden voor wedstrijdruiters tot en met de klasse L2. Ze vertelt: ‘Na de eerste golf bleek uit de evaluatie dat echt behoefte was aan dit concept. Dat was niet zo verrassend. Wij hadden al veel positieve reacties uit het veld gehoord. Vooral in de klasse B tot en met L, waar het aantal deelnames het hoogste lag. Hier zitten veel mensen tussen die beginnen met de wedstrijdsport en er op deze wijze thuis en laagdrempelig kennis mee maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze op reguliere wedstrijden instromen. De regio’s hadden de uitdrukkelijke wens om de koppeling met de wedstrijdsport te maken. Ze vroegen zich af of dit initiatief een afname zou veroorzaken van de reguliere deelnames. Misschien klopt dat deels, maar daar staat juist een potentiële instroom van nieuwe ruiters tegenover. We boren een nieuwe doelgroep aan, waar hopelijk blijvers tussen zitten voor de toekomst.’ Van Twist erkent dat de zorgen omtrent welzijn tot een lange discussie leidden. ‘We mogen er allereerst van uitgaan dat veruit de meeste mensen te goeder trouw zijn en fatsoenlijk met hun paard omgaan. In de huidige opzet is ook ruimte voor bewustwording. Het bit moet aan beide kanten worden getoond en onder de neusriem moeten twee vingers kunnen. Je brengt dit zo onder de aandacht bij mensen die net beginnen en die specifieke kennis misschien nog niet hebben. Dat is een soort bijvangst. Als er aanleiding voor mocht zijn, kunnen we regels in de toekomst opschalen. Het is nog niet gebleken dat dat nodig is.’

‘We boren een nieuwe doelgroep aan, waar hopelijk blijvers tussen zitten voor de toekomst’

Samenwerking Black Horse One

Het verbeterde platform Paardrijden.nl is voortgekomen uit een samenwerking tussen de KNHS en Black Horse One powered by SAP. Black Horse One is geen onbekende in de paardensport. Het platform eDressage™ Online van de FEI draait hier ook op en ook de Duitse FN maakt succesvol gebruik van hun systeem. Het eDressage™ Dashboard voor ruiters en juryleden vormt ook de basis voor het nieuwe platform Paardrijden.nl. Black Horse One is ook de partij achter het paperless judging system, Spectator Judging® en het Degree of Difficulty of DoD-systeem voor de Grand Prix-kür op muziek.