De KNHS-gremia

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is met 176.000 leden één van de grootste sportbonden van Nederland. In totaal zijn negen paardensportdisciplines bij de KNHS aangesloten en daarnaast richt de KNHS zich eveneens op de recreatieve paardensport en het aangepast sporten. Om deze brede doelgroep, met als gemeenschappelijke deler de passie voor het paard, op de juiste wijze te kunnen bedienen bestaan de diverse KNHS-gremia. In dit artikel zetten we ze uiteen.   

De KNHS is de nationale paardensportvereniging in Nederland en overkoepelt de onderliggende verenigingen, die zijn belast met de organisatie van een of meer disciplines van de paardensport in een bepaalde plaats/regio in Nederland. De KNHS ziet onder meer toe op het organiseren, reguleren en administreren van alle paardensportwedstrijden in Nederland en op de veiligheid daarvan. Verder verzorgt de KNHS opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. De bond is een kenniscentrum voor de paardenhouderij. Zij behartigt de belangen van alle ruiters in Nederland, is de spreekbuis voor de Nederlandse paardensport en de ontmoetingsplaats voor haar leden en belanghebbenden.

De KNHS heeft als paardensportbond met ambities een missie om na te streven. Deze luidt: ‘Wij bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter als lid van de KNHS staan daarbij centraal.’


Juist de organisatiestructuur van de KNHS speelt een voorname rol in het verwezenlijken van de gestelde doelen. Het spreekt dan ook voor zich dat er binnen deze structuur sprake is van onderlinge samenhang en samenspel, en niet van op zichzelf staande clubjes. Het organisatieschema van de verschillende KNHS-gremia maakt een en ander duidelijk.

In hoofdlijnen kunnen we 6 gremia onderscheiden: Ledenraad, KNHS-bestuur, Werkorganisatie, Sportfora, Technische Commissies en de Bondsatletencommissie. Hieronder zoomen we in op de rol en taken van ieder gremium.

1. Ledenraad

De ledenraad is een belangrijk orgaan van de KNHS en heeft een voorname rol bij het vaststellen van bijvoorbeeld meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen, begrotingen, jaarrekeningen en contributies. Sportspecifieke zaken worden afgehandeld in de disciplinefora (zie 4).

De ledenraad komt minimaal 2x per jaar bijeen: de voorjaarsvergadering die uiterlijk op 30 juni wordt gehouden en de najaarsvergadering, die uiterlijk op 1 december wordt gehouden. De vergaderingen worden voorgezeten door de KNHS-bestuursvoorzitter.


In totaal maken 17 personen deel uit van de ledenraad:

 • De elf regiovoorzitters (zie 1.1)
 • De drie voorzitters van de nationale verenigingen endurance, reining en voltige (1.2)
 • Eén vertegenwoordiger van de drie nationale verenigingen aangespannen sport (1.2)
 • Eén vertegenwoordiger van de vijf mendistricten (1.3)
 • De voorzitter van de bondsatletencommissie (6)1.1 KNHS-regio’s

De KNHS kent 11 regioverenigingen. Deze komen overeen met de provincies, waarbij Flevoland en Gelderland samen één regio vormen. Elke regio wordt geleid door een regiobestuur, dat uit minimaal vijf personen bestaat. Hieronder in elk geval een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een portefeuillehouder recreatiesport. Het bestuur is onder meer verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering van de regio. Onder elke regio vallen lokale verenigingen.

De regiovoorzitters hebben in de ledenraad een gewogen stem op basis van het aantal leden dat ze vertegenwoordigen, met een minimum van één stem. Dit laatste geldt in 2018 voor de regio’s: Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg. Meer dan één stem hebben de regio’s: Overijssel (2), Utrecht (3), Noord-Holland (4), Noord-Brabant (4), Gelderland (5) en Zuid-Holland (6).

Paul van der Nat

Paul van der Nat, regiovoorzitter Zeeland: ‘Ik wil graag de paardensporters, of ze nu topsport of breedtesport bedrijven of het liefst door de natuur of over het strand willen rijden, zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. De belangen van de leden mogen niet uit het oog worden verloren. Hoe houden we alles betaalbaar en organiseren we het op een zo prettig mogelijke manier, zodat iedereen kan profiteren van het mooie paardensportland dat we zijn? Zo kijk ik naar de regio, maar dankzij het werk in de ledenraad kun je ook breder kijken en samen met je collega’s dit voor het hele land bewerkstelligen.’

1.2 Nationale verenigingen

De disciplines endurance, reining en voltige worden niet vertegenwoordigd in de KNHS-regio’s, maar hebben een eigen nationale vereniging. Hetzelfde geldt voor de Tuigpaardrijders (VTN), het Friese Tuigpaard (VFT) en de Hackneyrijders (VHN). Zij vallen samen onder de discipline aangespannen sport.

De taken en bevoegdheden van de nationale verenigingen worden geregeld in de statuten en reglementen van de betreffende vereniging. Elke nationale vereniging wordt geleid door een verenigingsbestuur.

De voorzitters van de nationale verenigingen endurance, reining en voltige hebben allen 1 stem in de ledenraad. De nationale verenigingen die vallen onder de discipline aangespannen sport en het bijbehorende sportforum (zie 4), kiezen 1 vertegenwoordiger uit hun midden, die eveneens 1 stem heeft in de ledenraad.


1.3 Mendistricten

De KNHS kent 4 regionale mendistricten: noord, oost, zuid en west. Elk district wordt geleid door een bestuur, bestaande uit minimaal zeven personen, met in elk geval een voorzitter, een secretaris/penningmeester, drie personen uit de wedstrijdsport en twee personen uit de recreatieve mensport.

Daarnaast is er 1 nationaal mendistrict voor de menners in de klasse 4. Dit bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris/penningmeester en drie bestuursleden, die in de klasse 4 actief zijn (geweest).

Een van de vijf voorzitters vertegenwoordigt de genoemde mendistricten in de ledenraad. Hij of zij heeft in totaal 4 stemmen.

2. KNHS-bestuur

Het KNHS-bestuur bestaat thans uit 6 bestuursleden, onder wie de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De volgende portefeuilles worden binnen het KNHS-bestuur vertegenwoordigd: Topsport, Breedtesport, Recreatie, Welzijn & Gezondheid, Opleidingen, Financieel beheer en Communicatie, Marketing & Sponsoring (CMS). Bestuursleden worden benoemd door de ledenraad en het bestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen.


De bestuurstaken omvatten:

 • Opstellen meerjarenbeleidsplannen en de jaarlijks daarop gebaseerde jaarwerkplannen, die ter goedkeuring aan de ledenraad worden voorgelegd.
 • Beoordelen van voorstellen van de algemeen directeur (zie 3) en de sportfora (4). Indien statutair of reglementair vereist worden deze voorstellen vervolgens voorgelegd aan de Ledenraad.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de werkorganisatie (3).
 • Vertegenwoordigen van de KNHS op nationaal en internationaal niveau.
 • Toewijzen Nederlandse Kampioenschappen en accorderen aanvragen internationale kampioenschappen, voorafgaand aan de aanvraag bij de FEI.
 • Toezien op naleving van de statuten, het algemeen reglement en de door de KNHS genomen besluiten.


Erna Bronsvoort

Erna Bronsvoort, portefeuille breedtesport en opleidingen: ‘‘Veel zaken binnen mijn bestuurswerkzaamheden spreken me aan. Wat me op dit moment erg bezighoudt, is dat de wereld om ons heen verandert en dat we onze sport en sportorganisatie hierop moeten aanpassen. Onze sport is in alle opzichten heel traditioneel, maar we moeten een toekomstbestendige vertaalslag maken. Dat betekent binnen alle traditionele waarden het goede bewaren en tegelijk die slag maken in dat wat er verbeterd moet worden. Hier wil ik graag nog een bijdrage aan leveren.’

3. Werkorganisatie

Voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden heeft de KNHS een werkorganisatie. Deze werkorganisatie bestaat uit 90 fte. De werkzaamheden van de werkorganisatie zijn onder meer dienstverlening aan de leden en ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en coördinatie van beleid, zowel nationaal als internationaal.

De werkorganisatie is feitelijk het kloppend hart van de KNHS. Aan het hoofd staat de algemeen directeur. Hij of zij is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken en met de uitvoering van besluiten van het KNHS-bestuur en de ledenraad. De algemeen directeur is in feite het gezicht van de KNHS, verricht een spilfunctie en fungeert als de verbindende schakel tussen de werkorganisatie en het KNHS-bestuur. Samen met de technisch directeur en de financieel directeur vormt de algemeen directeur de directie.


De werkorganisatie kent diverse afdelingen, waaronder:

 • Ledenservice
 • Topsport
 • Sportontwikkeling
 • Recreatiesport
 • Opleidingen
 • Accountmanagement & sportaanbiedersdesk
 • Nationaal Hippisch Centrum & evenementen
 • Communicatie, marketing & sponsoring
 • Financiële administratie


4. Sportfora

Voor alle disciplines die de KNHS onder haar hoede heeft, bestaat een sportforum. Dit levert in totaal 10 fora op, voor dressuur, springen, eventing, recreatie, mennen, voltige, endurance, reining, horseball en aangespannen sport.

Een sportforum is verantwoordelijk voor de beleidsmatige en kwalitatieve ontwikkeling van de betreffende discipline. Elk forum wordt ondersteund door de werkorganisatie van de KNHS.


Ieder sportforum heeft een onafhankelijke voorzitter. Hij of zij wordt voorgedragen door het sportforum en benoemd door het KNHS-bestuur.

 • Het dressuurforum, springforum, eventingforum en recreatiesportforum hebben naast de voorzitter allen 11 leden, oftewel één vertegenwoordiger uit elke KNHS-regio.
 • Het voltigeforum, enduranceforum, horseballforum en reiningforum bestaan uit 6 leden en een onafhankelijke voorzitter, die op voorstel van het bestuur van de betreffende nationale vereniging wordt benoemd.
 • Naast de voorzitter heeft het menforum 8 leden. Ieder mendistrict levert twee door de algemene ledenvergadering van de mendistrictvereniging voorgedragen personen.
 • Het forum aangespannen sport bestaat uit 6 leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij vertegenwoordigen de verschillende aangesloten verenigingen.

Aan de sportfora zijn tot slot ook vertegenwoordigers van de FNRS sportaanbieders toegevoegd. Zij denken mee, maar hebben geen beslissingsbevoegdheid.


Iris van der Horst

Iris van der Horst, voorzitter enduranceforum: ‘Vanuit de breedtesport ben ik enkele jaren geleden doorgegroeid naar het internationale wedstrijdveld. Daardoor ken ik zowel de positie van de recreatieve enduranceruiter alsmede die van de topsporter door en door. Ik lever graag mijn bijdrage om de endurancesport in Nederland verder te ontwikkelen en meer mensen te laten genieten van deze prachtige sport!’

5. Technische commissies

De KNHS kent 8 technische commissies, voor alle bij de FEI aangesloten disciplines: dressuur, springen, eventing, mennen, voltige, endurance, reining en para sport. Een technische commissie ontwikkelt en formuleert het topsporttechnische beleid ten behoeve van de betreffende discipline en brengt adviezen aan het sportforum van dezelfde discipline uit (met name vanuit de topsport en internationale ontwikkelingen).

Een technische commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, de bondscoaches van de betreffende discipline en maximaal 2 experts. De voorzitter en de experts worden benoemd door het KNHS-bestuur. De technische commissies leggen verantwoording af aan het KNHS-bestuur. Elke technische commissie wordt ondersteund door de technisch directeur van de KNHS of een door hem aangewezen medewerker van de KNHS.


6. Bondsatletencommissie

De bondsatletencommissie adviseert de KNHS over het topsportbeleid. In de bondsatletencommissie zitten kaderleden uit de bij de FEI aangesloten disciplines. Bij iedere WEG-discipline wordt één afgevaardigde door zijn collega-kaderleden gekozen. Samen met de onafhankelijke voorzitter, die benoemd is door het KNHS-bestuur, betekent dit dat 9 personen deel uitmaken van dit gremium.

De bondsatletencommissie -en daarmee de topsport- wordt door haar voorzitter ook vertegenwoordigd in de ledenraad en heeft daarin 3 stemmen. De bondsatletencommissie wordt ondersteund door de technisch directeur en de taken en bevoegdheden van dit orgaan zijn vastgelegd in het reglement KNHS-bondsatletencommissie.